Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN A. GERITS & SON b.v.

1. Algemeen

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten die A. Gerits & Son b.v. als verkoper, hierna te noemen: “verkoper”, in de normale uitoefening van zijn bedrijf aangaat met consumenten, alsmede op alle overige rechtshandelingen met consumenten, strekkende tot de totstandkoming dan wel nakoming van vorenbedoelde koopovereenkomsten.

1.2. De toepasselijkheid van enige van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen waarnaar de wederpartij, hierna te noemen: “koper”, op welke manier dan ook verwijst, wordt door ons uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Vertegenwoordigers en andere tussenpersonen van -verkoper hebben geen ruimere volmacht dan gebruikelijk is, met name binden zij verkoper niet indien zij van deze voorwaarden afwijken, enige afspraak schriftelijk bevestigen of betalingen in ontvangst nemen.

1.4. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

1.5. Deze algemene voorwaarden zijn zowel in het Nederlands als in het Engels opgesteld. Bij enig verschil tussen beide versies in de (mogelijke) uitleg van hun bepalingen is de nederlandstalige versie doorslaggevend.

2. Aanbiedingen

2.1. Aanbiedingen door verkoper gelden slechts als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

2.2. Een overeenkomst komt ofwel mondeling tot stand bij gelijktijdige levering en betaling van de zaken door koper, ofwel door schriftelijke aanvaarding en/of verzending der zaken door verkoper.

3. Gebreken

3.1. Koper is verplicht gebreken binnen veertien dagen na ontvangst van de zaken schriftelijk aan verkoper mede te delen.

3.2. Verkoper mag bij tijdig en gegrond gemelde gebreken in hoedanigheid, soort of hoeveelheid der geleverde zaken tot vervanging overgaan, maar is hiertoe niet gehouden indien dit als gevolg van de zeldzaamheid van de geleverde zaak niet meer mogelijk is. In dat laatste geval geldt de tijdige melding van het gebrek tevens als ontbinding van de koopovereenkomst en ontstaat voor partijen een verbintenis tot ongedaan¬making van de reeds door hen ontvangen prestaties.

3.3. De aansprakelijkheid van verkoper leidt nimmer tot andere verplichtingen dan één der in het vorige lid genoemde.

4. Levering en risico

4.1. Indien het door de koper aangewezen afleveradres zich bevindt op het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie, geschiedt de levering door – en gaat het risico van de verkochte zaken over op de koper vanaf – de feitelijke aflevering op het aangewezen adres.

4.2. Indien het door de koper aangewezen afleveradres zich bevindt op het grondgebied van een staat die niet lid is van de Europese Unie, geschiedt de levering door – en gaat het risico van de verkochte zaken over op de koper vanaf – de feitelijke aflevering op het aangewezen adres.

4.3. In geval van rechtstreekse levering aan koper of aan een door hem aangewezen derde gelden de verkochte zaken als geleverd en gaat het risico over op het moment dat de zaken in de feitelijke beschikkingsmacht van koper of de door hem aangewezen derde zijn overgegaan.

4.4. Indien door omstandigheden, onafhankelijk van de wil van verkoper, transport naar de plaats van bestemming niet kan plaatsvinden, is verkoper gerechtigd de zaken voor rekening van koper op te slaan.

4.5. Door verkoper opgegeven leveringsdata zijn bij benadering. Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van enige leveringstermijn.

4.6. In afwijking van het bepaalde in artikel 46f lid 1 Boek 7 BW treedt het verzuim van de verkoper bij koop op afstand niet in zonder schriftelijke ingebrekestelling door de koper, behalve voor zover de vertraging de verkoper niet kan worden toegerekend of nakoming reeds blijvend onmogelijk is.

5. Prijs en kosten

Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen:
(a) berekent verkoper de prijzen die van kracht zijn op de dag van aflevering;
(b) komen ten laste van koper de kosten van verpakking en verzending, transportverzekering, in- en uitvoerrechten, als¬mede alle overige heffingen of belastingen ter zake geleverde zaken en het vervoer ervan.

6. Betaling

6.1. Alle betalingen dienen te geschieden zonder enige compensatie of korting. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is koper gehouden om de facturen van verkoper binnen veertien dagen na de factuurdatum te voldoen, zonder dat verkoper daarvoor kosten in rekening mogen worden gebracht. Als plaats van betaling geldt de plaats van vestiging van verkoper.

6.2. Verkoper is gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten zolang koper door hem verschuldigde bedragen, zoals koopprijzen en/of transportkosten, voor zover opeisbaar, niet heeft voldaan.

6.3. Vanaf de 14e dag na de factuurdatum is koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de alsdan in Nederland geldende wettelijke rente vermeerderd met 2%.

7. Eigendomsvoorbehoud

Onverminderd de verplichting van koper tot tijdige betaling en in afwijking van hetgeen hiervoor in artikel 4, leden 1, 2 en 3, is bepaald, blijven de geleverde zaken bij uitsluiting eigendom van verkoper totdat koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met krachtens overeenkomst door verkoper afgeleverde of af te leveren zaken.

8. Retourzendingen

Retourzendingen van kokers, hoezen en ander emballagemateriaal, gefactureerd aan koper, worden slechts in ontvangst genomen indien de zending behoorlijk is gefrankeerd, geschiedt in goede staat en plaats heeft binnen negentig dagen na facturering aan de plaats van vestiging van verkoper, in welk geval met koper dezelfde prijs zal worden verrekend als hij heeft betaald.

8.1. Koper kan een aankoop altijd retourneren onder de volgende voorwaarden:

a: Koper informeert verkoper binnen 14 dagen na ontvangst dat hij de koop wenst te annuleren;

b: het te retourneren goed moet binnen 21 dagen na het bericht van retour weer in handen zijn van verkoper;

c: het geretourneerde goed dient in dezelfde staat te zijn waarin het werd verzonden;

d: koper is gehouden het te retourneren goed deugdelijk te verpakken en verzekeren voor retour;

e: na ontvangst van het geretourneerde goed volgens bovenstaande voorwaarden zal verkoper koper het factuurbedrag vergoeden binnen een termijn van 10 dagen. De kosten voor retourzending zijn voor rekening van koper.

9. Privacy

Over ons privacybeleid

Onze website geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij geen gebruik van de diensten van anderen. Uw gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd. Wij zijn tot geheimhouding verplicht en zullen uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt en het factureren hiervan. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van een eed of wettelijke verplichting.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan via de website op de hoogte.

10. Invordering

10.1. Alle kosten van invordering van het door koper verschuldigde, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van koper.

10.2. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van Aanbeveling II uit het Rapport Voor-werk II van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak met een minimum van EUR 250.

11. Overmacht

11.1. Indien verkoper door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen heeft koper geen recht op enige schadevergoeding.

11.2. Onder overmacht van verkoper wordt verstaan elke van de invloed van verkoper onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens koper wordt verhinderd dan wel in redelijkheid niet van verkoper kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien waren.

12. Geschillen

Tenzij door nationale of internationale rechtsregels dwingend anders wordt voorgeschreven en tenzij verkoper anders verkiest, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de plaats van vestiging van verkoper valt.

A. Gerits & Son b.v.

KvK: 33246855

BTW nummer: NL801700139B01